Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling bij Rent-Fun.

Algemene voorwaarden

 1. Alle algemene voorwaarden zijn bindend aan de huur van materialen via Rent-Fun, enkel indien met een schriftelijke bevestiging is de reservatie definitief.
 2. Alle materialen blijven eigendom van Rent-Fun, ook bij faillissement, overlijden en andere, zodat nog klant, nog derde, eigenaar kunnen worden.
 3. Klant dient eigenaar van locatie/ gebouw(en) waar het materiaal zal ondergebracht / gebruikt worden op de hoogte te brengen dat het materiaal eigendom is van Rent-Fun en dus geen deel kan uitmaken van de locatie/gebouw(en). Indien een vordering zal ontstaan zal de klant, Rent-Fun direct op de hoogte brengen om via de overeenkomst te materialen te identificeren.
 4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief transport-, installatie- en afbouwkosten.
 5. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW
 6. Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzekeringskosten.
 7. De genoemde prijzen gelden voor huur van één weekend of maximaal 3 dagen, langere huurperiode zijn op aanvraag
 8. Beschadigingen en/of te korten, vastgesteld na telling in onze magazijnen zullen aangerekend worden aan de klant en dienen vergoed te worden. Dit zal via e-mail gebeuren. Meldingsperiode kan variëren van 1 tot 30 kalenderdagen na uw event. Zonder tegenbericht zullen deze gefactureerd worden 14 dagen na melding. Zodra de materialen geleverd, opgehaald, teruggebracht en/of afgeleverd zijn doet de klant afstand van zijn recht, in dat geval zal telling en vaststelling van tekorten en/of schade door Rent-Fun bindend zijn.
 9. Materialen deze niet volgens afspraak worden terug gebracht worden aangerekend aan 50 % per dag
 10. Extra handeling voor reinigen en/of verplaatsen in transportbak deze niet volgens afspraak voldaan zijn, worden aangerekend aan 15 euro per 30 min.
 11. Niet terugbrengen van gehuurde materialen is strafbaar en worden vervolgd via gerechtelijke weg.
 12. Bij niet betaling of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag worden er zonder voorafgaande ingebrekestelling schadeloosstelling aangerekend op het factuurbedrag met een minimum van 75 euro en/of 15 % samen met een intrest van 12 % per 7 dagen berekend vanaf de vervaldag.
 13. Alle openstaande factuurbedragen worden voor een mogelijke volgende huur onmiddellijk opeisbaar, anders zijn wij gerechtigd alle lopende overeenkomsten te verbreken. In geval van faillissement van de klant wordt de vertegenwoordiger van de klant de rechtstreekse schuldenaar voor de betaling van de nog openstaande huurgelden en zal deze er ook voor zorgen dat alle materialen onmiddellijk terugbezorgd worden.
 14. Materialen mogen niet met open aanhang/-wagen vervoerd worden, er dient steeds een bescherming voorzien te zijn en de nodige materialen om alles vast te maken. Klant zal de materialen zelf laden en lossen, er zal bij zware materialen hulp aangeboden worden.
 15. Huurder is volledig verantwoordelijk voor alle materialen, alsook voor diefstal en schade. Dit vanaf ophalen en vanaf levering op ongeacht welke plaats deze door de huurder werd bepaald. Ook beschadiging door derde, rechtelijk beslag, beslaglegging en faling horen hierbij.
 16. Schade, verlies en/of diefstal binnen de 12 uur melden aan Rent-Fun en deze verbindt zich ertoe deze te vergoeden aan Rent-Fun tegen koopwaarde / nieuwwaarde. Wij raden de klant steeds aan een verzekering af te sluiten tegen dergelijke risico???s. Indien er geen melding of tijdige melding door de klant zal gedaan worden verliest hij de volledige aansprakelijkheid op verzekering of mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen en is de klant volledige aansprakelijk.
 17. De Huurder dient steeds meerderjarig te zijn of bijgestaan te worden door een meerjarige persoon deze instaat voor verantwoordelijkheid, klant moet in bezit zijn van identiteitskaart ter controle. Bij ophaling van de materialen maken wij hiervan een copy.
 18. Het is de huurder verboden het gehuurde materiaal onder te verhuren of uit te lenen of aan derde te overhandigen.
 19. Het gehuurde materiaal blijft binnen Belgisch grondgebied, wenst u dit te verplaatsen buiten de landsgrenzen dienen wij hiervan op de hoogte te zijn.
 20. Klant erkent/verklaart materialen in goede staat te hebben ontvangen.
 21. Wijzigen zijn mogelijk tot twee dagen voor ophaling/ levering zolang stock beschikbaar is.
 22. Annuleren van bestelling dient min. 7 dagen voor huurperiode te gebeuren, anders zijn wij genoodzaakt een vergoeding aan te rekenen van 70 % van het overeengekomen huurbedrag. Bij annuleren één dag en/of dag van ophaling/ levering zal het volledige bedrag worden aangerekend.
 23. Melding van tekorten, schade en/of defecten dienen binnen de 12 u na ophaling/ levering te gebeuren door u als klant, om u nog beter van dienst te kunnen zijn vragen wij u alles te controleren, melding na 12 u en uw feest/event kunnen wij niet meer aanvaarden en heft alle recht op klachten op.
 24. Ontbrekende materialen deze binnen de 3 dagen worden teruggebracht worden terugbetaald / gecrediteerd, deze dienen uiteraard proper te zijn en in goede staat.
 25. Klant kan een verzekering aangaan voor de gehuurde materialen, contacteer uw verzekeringskantoor / -makelaar.
 26. Indien eindbedrag lager is dan 50 euro zullen er automatisch 10 euro administratiekosten aangerekend worden.
 27. Transportkosten door Rent-Fun voor levering en ophaling steeds op aanvraag, dit afhankelijk van bestelling en locatie.
 28. Levering en ophaling gebeuren steeds op vlot berijd- en bereikbare plaatsen met voertuig voor laden en lossen. Indien de materialen verder dan 10 meter afgeleverd moeten worden en/of op verdieping, wachttijden en leverings-, ophaalsituaties verschillend zijn zullen er kosten aangerekend worden startend met 7.5 euro per 15 min. per persoon.
 29. Indien locatie het niet toelaat om de materialen te leveren en ook de veiligheid van onze personen in gedrang komt zonder melding vooraf door klant zijn wij gerechtigd om af te zien van levering. Dit kan ook betrekking hebben tot trappen, grote van lift en ander factoren. Grote stukken deze op wielen/karren staan zijn niet hefbaar wegens gewicht en grote.
 30. Leveringen via trap en/of lift dienen vooraf gemeld te worden, hiervoor zal een kostenprijs berekening worden gemaakt aan de hand van verschillende factoren, situatie ter plaatse en aantal / soort materialen.
 31. Speciale verkeersregels, wegwerkzaamheden, omleidingen en andere dienen vooraf gemeld te worden aan ons.
 32. Rent-Fun is niet verantwoordelijk als materialen niet op de gewenste locatie kunnen geplaatst/geleverd worden door onvoorziene omstandigheden, zoals doorgang geblokkeerd, afmeting doorgang te klein en dergelijke onvoorzienbare factoren. De klant is in deze gevallen verantwoordelijk en kan geen schadevergoeding verhalen op Rent-Fun.
 33. Levertermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten, schadevergoeding en/of annuleren van de bestelling.
 34. Het transport gebeurt altijd voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de klant, indien Rent-Fun het transport zal verzorgen dient de klant aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal Rent-Fun het materiaal afleveren onder volledige verantwoordelijkheid van de klant of zullen de materialen niet afgeleverd worden en terug naar het magazijn komen om diefstal en andere risico???s uit te sluiten, in het laatste geval zullen de extra kosten zoals transport aangerekend worden aan de klant.
 35. Alle materialen dienen terug transportklaar te staan op de voorziene pallets, bakken of andere zoals deze geleverd werden, er zijn specifieke voorwaarden voor alle materialen deze staan vermeld in de bestelbon /afleverbon, indien dit niet het geval is zullen er extra kosten aangerekend worden.
 36. Alle materialen dienen ontdaan te worden van resten, wij wassen deze af voor U. indien de resten niet verwijderd werden of onvoldoende verwijderd zijn zullen wij zoals vermeld in artikel 6. Kosten aanrekenen.
 37. Linnen deze beschadigd zijn door brandgaten, kaarsvet, niet verwijderbare/abnormale vlekken en vlekken/schade deze niet afkomstig zijn van voeding zullen volledig aan kostprijs aangerekend worden.
 38. Bestek dient gesorteerd per categorie terug klaar te staan of binnen gebracht te worden, indien niet zullen wij zoals vermeld in artikel 6. Kosten aanrekenen.
 39. Glaswerk dient in de juiste bak te zitten, indien foutief dienen wij deze te sorteren en bij eventuele breuk hiervan zal dit ten laste vallen van de klant.
 40. Gebroken en/of beschadigde materialen dienen niet terug in de bakken gestoken te worden.
 41. Wenst u specifieke aantallen te huren deze niet overeenkomen met de aantallen in bak/set zullen wij hiervoor een per bak/set 5 euro aanrekenen voor de handelingskost.
 42. Tafels en stoelen dienen proper terug klaar te staan of binnen gebracht te worden. Bij buiten gebruik van deze materialen dient de klant ervoor te zorgen dat deze niet nat worden.
 43. Resten en vlekken verwijderen met een vochtige doek, gebruik geen producten en schuurspons
 44. Bij stoelen met een zachte zit en/of rug dient de klant op te letten met regen, kaarsvet, brandgaten en niet verwijderbare vlekken en schade.
 45. Stoelen dienen niet om op te staan, gebruik deze waarvoor ze dienen
 46. De klant erkent dat Rent-Fun voldoende informatie heeft gegeven of hoe gebruik van de materialen en veiligheidsmaatregelen omtrent gebruik.
 47. De klant zal de materialen gebruiken waarvoor deze dienen volgens de richtlijnen en dagelijks gebruik. Schade door niet normaal gebruik en/of slijtage vallen ten laste van de klant.
 48. Opgelet met poten deze in gras en aarde hebben gestaan, verwijder het gras en aarde en controleer of alle beschermdopjes nog aanwezig zijn.
 49. Er worden geen nietjes, nagels, dubbele-/kleefband gebruikt op tafels, stoelen en andere materialen, bij schade staat u als klant in voor de kosten of kostprijs.
 50. Indien er nog kleefband aan tafels, stoelen en andere materialen hangt bij ophaling en/of binnenbrengen dienen wij deze te verwijderen en zullen wij zoals vermeld in artikel 6. Kosten aanrekenen.
 51. Frituur olie, vetten en resten dienen allemaal verwijderd te worden uit de machines, indien dit niet gebeurt zal er per machine een vergoeding van 50 euro excl. BTW worden aangerekend.
 52. Bij elke huur zal een waarborg worden gevraagd bovenop het huurbedrag, beide dienen voldaan te zijn bij of voor levering / afhaling. Indien niet zichtbaar op onze rekening zullen wij de materialen niet leveren of meegeven. De waarborg mag nooit beschouwd worden als voorschot op de huur. De waarborg zal pas worden terug gegeven of gestort nadat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De waarborg geef nooit recht op intresten. Bij niet betaling heeft Rent-Fun het recht de overeenkomst te verbreken en de kosten aan te rekenen aan de klant
 53. Niet afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet in ontvangstneming ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd, of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.
 54. indien de huurovereenkomst ontbonden wordt ten gevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden enz??? is de huurder tenminste verplicht, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerdert met een schadeloosstelling
 55. Alle voorwaarden / overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking hierop valt onder bevoegdheid van de rechtbank.